Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

COVID-19

facebook thumb

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИИ В

 УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Информацията може да бъде полезна при извършване на различни мерки за дезинфекция.

„Хабитат Експерт“ предлага професионално извършване на мерки за дезинфекция, с цел опазване на Вашето здраве.

Какви препарати да използваме:

Почистващите продукти трябва да бъдат заменени с  дезинфектанти. До момента е ясно, че новият коронавирус е чувствителен към препарати, които съдържат  хлорни, алдехиди, окислители, алкохоли, йодни съединения.

Важно е да проверите дали дезинфектантът, който сте си избрали, е разрешен от Министерство на здравеопазването. В сайта на министeрството има Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара.

Не търсете в етикетите изписване на името COVID-19, достатъчно да има информация, че препаратът има вирусоцидно действие. Най-добрият вариант е да се избере дезинфектант, който има по-бърза ефективност – примерно до 15 минути.

Какво трябва да почистваме с дезинфектант:

Всички повърхности, докозвани с ръце – подове, бюра, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници, клиенти; телефони, тоалетни чинии, мивки, кранове

Обработките на тези повърхности трябва да бъдат ежедневни, а при потвърдени случаи на зараза – да бъдат по-чести.

Как да използваме препаратите за дезинфекция

За малки повърхност- дръжки, бутони, клавиатури, ключове, препоръчваме използване на алкохолни дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за директна употреба.

- Повърхностите директно се пръскват, като е важно цялата повърхност да бъде напълно намокрена с дезинфектанта.

- Третираната повърхност се оставя да изсъхне.

Важно: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности (над 2 m2), тъй като са запалими. Поради същата причина не трябва да се се използват в близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа!

Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят по безопасен начин.

За големи повърхности – подове, стени, стълбища,  работни плотове:

Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, най-често са под формата на концентрат, който преди употреба трябва да се разреди с вода. Спазвайте указанията на етикета за създаване на разтвор.

Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, напоени с работния разтвор на дезинфектанта;  чрез опръскване с работния разтвор на дезинфектанта или чрез пенообразуващи машини. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие, включително при необходимост да се проветряват помещенията.

Използваните кърпи и мопове трябва да бъдат обеззаразени след приключване на работа, като се накисват в разтвор с дезинфектант в най-високата концентрация.

Дезинфекция чрез опръскване

Много ефективен метод – чрез използване на ръчни, гръбни пръскачки, моторни пръскачки или автоматични системи за т.нар. „суха мъгла“.Този вид обработки могат да се извършват само от регистрирани лица по реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. „Хабитат Експерт“ ЕООД предлага този вид дезинфекция.

Персоналът, отговарящ за санитарно-хигиенните условия в обектите, трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства. След приключване на работа те трябва да се отстраняват внимателно.Тези, които не са за еднократна употреба, като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.

След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен продукт.

Как да поддържаме хигиена на ръцете

Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност минимум 20 секунди.

При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на сухи ръце в продължиние на минимум 30 секунди. Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете.

Препоръчва се поставянето на диспенсъри с дезинфектанти на алкохолна основа на видими места в обществените обекти и на работните места.

Насоки и съвети на СЗО за COVID-19:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

https://www.epi-win.com/